Regulamin

Regulamin Usługi

Platforma vod.UltimateAiki.com

 

obowiązujący od 1 lutego 2021

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z AIKIDO – KONECCY s.c. , ul. Sadowa 23, 62-052 Komorniki, NIP 777-326-86-07, REGON 365231857 umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://vod.ultimateaiki.com

I. DEFINICJE

 1. Konto Użytkownika - indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

 2. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną/ lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Opłata - określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

 4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

 5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

 6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://vod.ultimateaiki.com, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

 7. Termin ważności Usługi - w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).

 8. Umowa - Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

 9. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych poprzez umożliwienie strumieniowego odtwarzania pliku wideo  bądź grupy plików wideo. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub - w przypadku usługi nieodpłatnej – od rejestracji przez Użytkownika.

 10. Usługodawca AIKIDO – KONECCY s.c. , ul. Sadowa 23, 62-052 Komorniki, NIP 777-326-86-07, REGON 365231857, e-mail: vod@ultimateaiki.com

 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

 14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 16. Materiał VOD - Produkt cyfrowy mający postać ograniczonego w czasie prawa do strumieniowego odtwarzania określonego zasobu (pliku) wideo przy użyciu interfejsu dostępnego w ramach platformy VOD.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę.

 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy

  2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej

  3. przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym

  4. kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

  1. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

  2. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ";

  3. wybór sposobu Zapłaty

  4. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ";

  5. zapłata za Zamówienie;

 4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

 7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7.

 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: vod@ultimateaiki.com o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:
   
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   
  Adresat: AIKIDO – KONECCY s.c.
  ul. Sadowa 23, 62-052 Komorniki
  NIP 777-326-86-07
  REGON 365231857
  e-mail vod@ultimateaiki.com
   
  Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*)
    

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): ............................... ..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ................. ..

Adres konsumenta(-ów): .................................. ..

Podpis   konsumenta(-ów) (tylko jeżeli  formularz jest przesyłany w wersji  papierowej):

Data: ............................... .

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: vod@ultimateaiki.com wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp, udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

 3. Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika, możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Browser, Apple Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy.

 5. Po dokonaniu zakupu, materiał VOD stanowiący przedmiot Usługi dostarczany jest Użytkownikowi zdalnie, w postaci możliwości odtworzenia go w oknie przeglądarki internetowej, po zalogowaniu się do platformy VOD.

 6. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń pozostających w granicach tzw. dopuszczalnego ryzyka sportowego, jak też będących następstwem zawinionych działań lub zaniechań Użytkownika stojących w sprzeczności z poleceniami i wskazówkami prowadzącego. Uczestnicy trenują na własną odpowiedzialność, mając świadomość ewentualnych zagrożeń jakie nieodłącznie związane są ze sztukami walki. Osoby nieletnie muszą trenować pod nadzorem osoby dorosłej. Uczestnik oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność, za miejsce, w którym wykonuje trening, jest ono odpowiednio przygotowane, nie znajdują się w jego obrębie przedmioty, które mogłyby spowodować uszkodzenie ciała Uczestnika jak również uszkodzenie mienia wskutek wykonywania treningu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i zniszczenia mienia związane z wykonywaniem treningu.

 7. Uczestnik oraz w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny, jest zobowiązany do zweryfikowania stanu zdrowia, pozwalającego na wykonywanie ćwiczeń przedstawionych w materiałach video włączając w to badania lekarskie. 

V. PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi. Użytkownik może skorzystać z płatności cyklicznych w wyboru opcji „kursów cyklicznych" w Zamówieniu jeżeli Usługodawca dopuszcza taki sposób płatności w przypadku materiału VOD. Wówczas Opłata za Usługę pobierana będzie co określoną w zamówieniu ilość dni za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego przez Usługodawcę. Użytkownik w każdej chwili może anulować subskrypcję (płatność) za „kurs cykliczny". Wówczas opłata za kolejny okres abonamentowy nie zostanie pobrana.

 5. Opłata za Usługę jest dokonywana przez Użytkownika za pomocą internetowego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  W celu prawidłowego dokonania opłaty, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować odrębny regulamin płatności, opublikowany przez PayU.

 6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty w systemie PayU.  W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostanie zablokowana a Umowa wygasa.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

 2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/ błędu/ wady.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres vod@ultimateaiki.com lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.

 4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/ telefonie/ tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

 4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania rachunku dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak: nazwa firmy, numer NIP (bądź imię i nazwisko i numer PESEL w przypadku, kiedy rachunek ma zostać wystawiony na osobę fizyczną – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym.

 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: vod@ultimateaiki.com Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji prawa w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

 6. Zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do czasu: a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego; b) kiedy będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami; c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych - wówczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania; d) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 9. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną w szczególności powierzone operatorowi systemu: ClickMaster Polska Robert Rachwał, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134 Kraków, NIP: 677-226-11-81.

 10. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi. Poniżej zasady świadczenia usług przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

  Portale społecznościowe.
  W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:
  - Facebook Inc.: wtyczka Facebook, wtyczka Instagram,
  - Google Inc.: wtyczka Youtube Ireland
   
  Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
   
  Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.
   
  Serwisy do e-mail / SMS marketingu
  Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych/ SMS udostępnionych przez:
  Serwis może zapewnić (opcja fakultatywna) Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.
   
  Analiza zachowań użytkowników serwisu
  Google Analytics - Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).
  Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach:
  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ i https://policies.google.com/?hl=pl.
   
  Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.
   
  W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.
   
  Google Ads. Facebook Pixel i śledzenie konwersji
   
  Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google / Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google/ Facebook lub wyłączyć reklamy Google/ Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative.
   
  Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook.
  Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google/ Facebook można znaleźć polityce prywatności Google/ Facebook .

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia - uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

 2. Regulamin może ulec zmianie z powodu: a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy f) korekta błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany niemające merytorycznego charakteru. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Usługodawcę, o czym Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z ust. 3.

 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 5. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może - w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: vod@ultimateaiki.com 

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem - w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów mogą one zostać usunięte.

 7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument - sądu właściwego według właściwości Konsumenta.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  3. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działające­go przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umo­wy sprzedaży;

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprze­dawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsu­mentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentó­w w (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

  4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.eu­ropa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form po­zasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsu­mentami.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres email wskazany w toku rejestracji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Akceptuję